Al onze offertes en verkopen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Voor elke afwijking is een bijzonder voorafgaand schriftelijk akkoord vereist. Een dergelijk akkoord mag in geen geval als precedent worden ingeroepen.
Eender welke bedingen van de koper die in strijd zijn met onze voorwaarden, kunnen niet aan ons worden tegengesteld.

OFFERTES

Elke prijsopgave, zowel mondeling als schriftelijk, is “VRIJBLIJVEND”, behoudens uitdrukkelijk toegestane afwijking.
Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijzen “AF FABRIEK”.

 

ORDERS
Wij zijn slechts gebonden door eender welke mondelinge of schriftelijke order nadat we die schriftelijk hebben bevestigd.
Elke verhoging van de douanerechten kan een verhoging van de aanvankelijke prijzen met zich meebrengen.
Elke - zelfs gedeeltelijke - annulering van de order door de klant geeft aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding die wordt berekend naargelang van het nadeel dat door SIPLA S.A. werd geleden als gevolg van de opzegging van de overeenkomst. Die kosten bedragen minstens 25% van de waarde van de order.
De plannen, goedgekeurde drukproeven, prototypes of eender welke andere commerciële of technische documenten die aan onze klanten worden overhandigd, blijven onze eigendom. Ze mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder onze toestemming.

TOLERANTIES
PRODUCTIE
De geproduceerde hoeveelheden kunnen schommelen en minder of meer bedragen. Ze zullen als volgt worden aangerekend of afgetrokken tegen de prijs per bijkomend exemplaar:

TOLERANTIE

BESTELDE HOEVEELHEID

+- 10%

< 1000 stuks

+- 5%

< 5000 stuks

+- 2%

> 5000 stuks


De toleranties voor de detectie van het versnijden en de afmetingen van onze producten kunnen als volgt variëren naargelang van de bestelde hoeveelheden en de gebruikte materialen:

Lengte, breedte en diameter

Tolerantie

5 -200 mm

+-1 mm

201 – 400 mm

+- 2 mm

401 – 900 mm

+- 3 mm

901 – 1500 mm

+- 5 mm

> 1500 mm

+- 8 mm

Dikte en

diepte

Tolerantie

2 – 49 mm

+- 1 mm

50 – 99 mm

+- 1.5 mm

100 – 200 mm

+- 2 mm

> 200 mm

+- 3 mm

Detectie

Tolerantie

< 100cm²

+- 1 mm

< 500 cm²

+- 2 mm

> 500 cm²

+- 5 mm

Pour les PU

+- 10 mm


Die toleranties houden geen rekening met het diabolo- of meniscuseffect. Voor de geassembleerde onderdelen (frames) bedragen de assemblagetoleranties +/- 5mm.

MATERIALEN
De kleur van onze materialen kan lichtjes verschillen van die van de stalen en naargelang van de geproduceerde partijen.
Voor sommige kwaliteiten kunnen er kleine blaasjes/vlekken/ onvolkomenheden aanwezig zijn.

BEDRUKKING
Schommelingen in de dekking van de drukinkt zijn onvermijdelijk en er kan geen enkele garantie worden geboden voor de intensiteit van de dekking. De intensiteit van de dekking door de inkt hangt af van de kleur van het schuim, de kleur van de inkt en de celstructuur van het schuim. Die schommelingen kunnen geen aanleiding vormen voor een weigering van de order,  zelfs niet wanneer ze zich voordoen tussen verschillende delen van eenzelfde productie. Wegens de gebruikte inktkwaliteit is een wachttijd van 5 dagen vereist vooraleer de definitieve vastheid is verzekerd. (Uittreksel FEBELGA)


TERMIJNEN – LEVERINGEN en AFHALINGEN
De vertrekdata worden altijd bij benadering gegeven.
Geen enkele schadevergoeding  en/of boete kan worden geëist en een order kan niet worden geannuleerd in geval van vertraging bij de levering, zelfs niet in geval van bijzondere voorwaarden.
De termijnen beginnen pas te lopen vanaf de datum van ontvangst van alle inlichtingen of documenten die voor de order vereist zijn (meer bepaald de materiaalplannen en de drukbestanden).


In geval de termijn voor de afhaling van de goederen meer dan één week bedraagt,  behoudt Sipla S.A. zich het recht voor de betreffende goederen als afgehaald te beschouwen en deze te factureren.
De niet-afgehaalde goederen blijven in onze fabrieken op risico van de koper (met inbegrip in geval van brand).


Zelfs indien ze franco worden verkocht, reizen de goederen op risico van de koper. Behoudens andersluidende bepalingen wordt door ons geen enkele transportverzekering aangegaan. 

KLACHTEN EN NON-CONFORMITEITEN
Behoudens ons voorafgaand akkoord wordt  geen teruggave van goederen aanvaard. Enkel klachten die binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen worden geformuleerd, zullen in aanmerking worden genomen.
De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten te onzer beschikking blijven voor onderzoek.
De goederen zullen worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet langer kunnen worden geïdentificeerd of indien ze, zelfs gedeeltelijk, werden verwerkt of gebruikt.
Enkel geweigerde goederen die integraal worden teruggeven, kunnen worden vervangen.
Indien de teruggeven goederen beschadigd zijn of hun oorspronkelijke uiterlijk hebben verloren, zal een schadevergoeding van minimum 25% van de verkoopwaarde worden geëist.


FACTUREN EN BETALINGEN
Onze facturen zijn betaalbaar in Waver.
De betalingstermijnen worden vooraf bepaald door onze kredietverzekeringsinstelling. Voor facturen van minder dan 500 euro excl. btw wordt echter een betaling op voorhand geëist.
Er wordt geen korting toegestaan voor betaling vóór de vervaldatum.
Voor facturen van minder dan 100 euro excl. btw (zonder gereedschapskosten, leveringskosten …), zullen 50 euro excl. btw forfaitaire opstartingskosten worden aangerekend. Voor facturen van minder dan 250 euro excl. btw (zonder gereedschapskosten, leveringskosten …), zullen 25 euro excl. btw forfaitaire opstartingskosten worden aangerekend. De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot na de volledige betaling.
Elk bedrag dat op de vervaldatum niet is betaald, leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een intrest tegen de wettelijke intrestvoet die voorzien is door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vermeerderd met 2%.
Ongeacht hetgeen voorafgaat, leidt de volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum van rechtswege tot de toepassing van een boetebeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 200 euro, als forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding.
Indien de verkoper vaststelt dat de kredietwaardigheid van de koper twijfelachtig wordt, behoudt hij zich het recht voor om noodzakelijke waarborgen te eisen, toekomstige leveringen op te schorten of de order volledig of gedeeltelijk te annuleren. Door de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum  wordt het saldo van alle andere facturen van rechtswege opeisbaar zelfs wanneer deze nog niet vervallen zijn.
Alle briefwisseling dient aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap te worden gericht. Geen enkele klacht en geen enkele betaling zijn tegenstelbaar aan of bevrijdend ten opzichte van de vennootschap Sipla S.A. wanneer deze door een van onze